Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp ấn phẩm, mẫu biểu sổ sách, tài liệu của Trung tâm y tế Kim Động theo hình thức chỉ định

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp ấn phẩm, mẫu biểu sổ sách, tài liệu của Trung tâm y tế Kim Động theo hình thức chỉ định 

/ckfinder/userfiles/files/Q%C4%90%2098.pdf