Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Điều dưỡng

Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Điều dưỡng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng của Trung tâm là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện […]