Quyết định 239/QĐ-TTYT Phê duyệt danh mục, dự toán, lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư, xử lý vệ sinh môi trường cho Trung tâm Y tế Kim Động

Quyết định 239/QĐ-TTYT Phê duyệt danh mục, dự toán, lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư, xử lý vệ sinh môi trường cho Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20239.pdf