Quyết định Phê duyệt danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bàn ghế, tủ trang bị cho khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Kim Động

Quyết định Phê duyệt danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bàn ghế, tủ trang bị cho khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/Q%C4%90182.pdf