Quyết định Phê duyệt danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm cho 16 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế Kim Động

Quyết định Phê duyệt danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm cho 16 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20152.pdf