Quyết định Phê duyệt danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm Y tế Kim Động

Quyết định Phê duyệt danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/Q%C4%90%20106.pdf