Quyết định phê duyệt kế hoạch, dự toán Mua sắm vặt tư, văn phòng phẩm cho 16 trạm Y tế Xã