Quyết định phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm Y tế Kim Động theo hình thức chỉ định

Quyết định phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm Y tế Kim Động theo hình thức chỉ định

/ckfinder/userfiles/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20204.pdf