Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp quý 4 năm 2023 cho Trung tâm Y tế Kim Động theo hình thức chỉ định

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp quý 4 năm 2023 cho Trung tâm Y tế Kim Động theo hình thức chỉ định

/ckfinder/userfiles/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20210.pdf