Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm y tế huyện Kim Động theo hình thức chỉ định

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm y tế huyện Kim Động theo hình thức chỉ định

/ckfinder/userfiles/files/Q%C4%90%20108.pdf