Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch, danh mục, dự toán Gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa máy X-quang Kỹ thuật số một tấm nhận ảnh VZW2556R cho Trung tâm Y tế Kim Động

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch, danh mục, dự toán Gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa máy X-quang Kỹ thuật số một tấm nhận ảnh VZW2556R cho Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20218.pdf