Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch, danh mục, dự toán Gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn, đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch, danh mục, dự toán Gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn, đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị

/ckfinder/userfiles/files/Q%C4%90%20340.pdf