Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch, danh mục, dự toán Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế không lựa chọn được nhà thầu năm 2023 phục vụ công tác chuyên môn, đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch, danh mục, dự toán Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế không lựa chọn được nhà thầu năm 2023 phục vụ công tác chuyên môn, đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị

/ckfinder/userfiles/files/Q%C4%90169.pdf