Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa máy X-quang Kỹ thuật số một tấm nhận ảnh VZW2556R cho Trung tâm Y tế Kim Động

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa máy X-quang Kỹ thuật số một tấm nhận ảnh VZW2556R cho Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/264.pdf