Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp quý 4 năm 2023 cho Trung tâm Y tế huyện Kim Động

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp quý 4 năm 2023 cho Trung tâm Y tế huyện Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20277.pdf