Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm cho 16 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế Kim Động

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua  sắm vật tư, văn phòng phẩm cho 16 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20(1).pdf