Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm Y tế huyện Kim Động

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm Y tế huyện Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20261.pdf