Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm y tế Kim Động

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm của Trung tâm y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/TB%20168.pdf