Thông báo số 328/TB-TTYT về việc mời tham gia báo giá và cung cấp vật tư, xử lý vệ sinh môi trường cho Trung tâm Y tế huyện Kim Động

Thông báo số 328/TB-TTYT về việc mời tham gia báo giá và cung cấp vật tư, xử lý vệ sinh môi trường cho Trung tâm Y tế huyện Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20328.pdf