Thông báo /TB-YTKĐ Về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Kim Động năm 2023

Thông báo /TB-YTKĐ Về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Kim Động năm 2023

/ckfinder/userfiles/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1.pdf