Thông báo Yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm trang thiết bị Y tế của Trung tâm Y tế Kim Động

Thông báo Yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm trang thiết bị Y tế của Trung tâm Y tế Kim Động 

/ckfinder/userfiles/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o.pdf