Trên thế giới, bắt đầu từ ngày 1/10/1991 Liên Hợp Quốc lấy ngày 1/10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

   Trên thế giới, bắt đầu từ ngày 1/10/1991 Liên Hợp Quốc lấy ngày 1/10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Đây là dịp toàn xã hội và gia đình ghi nhận, trân trọng sự đóng góp của người cao tuổi vào quá trình xây dựng và phát triển đời sống. Sự cống hiến của người cao tuổi trong khoa học; văn học, nghệ thuật, thể thao và phát triển xã hội; những hoạt động hữu ích trong phạm vi gia đình, cộng đồng, học đường và thương mại.

   Bên cạnh việc biểu dương những đóng góp trong nhiều lĩnh vực đối với cộng đồng, cũng cần đề cập đến nghĩa vụ của xã hội cộng đồng đối với người cao tuổi, có ứng xử quan tâm chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi phù hợp truyền thống đạo lý dân tộc và thời đại. Nhất là những người đang gặp khó khăn trong đời sống do tuổi cao, sức yếu".

   Tại Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Phụ lão cứu quốc Hội" đã được ra đời ở các địa phương để cùng toàn dân tham gia kháng chiến cứu quốc, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng thành công, người cao tuổi Việt Nam lại có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

   Từ nguyện vọng tha thiết của lớp người cao tuổi trong cả nước, cùng với sự quan tâm và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của lớp người cao tuổi Việt Nam, ngày 26/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 772/QĐ-TTg lấy ngày 06/6 hằng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam có dấu mốc lịch sử khởi đầu là ngày Bác Hồ ra "Lời hiệu triệu đoàn kết các bậc phụ lão". Nội dung cốt lõi của "Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam" là dịp để lớp người cao tuổi ôn lại và khắc sâu niềm tự hào về những đóng góp của mình đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, từ đó phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới của đất nước, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng cho lớp người cao tuổi hiện nay: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

   Ngày 25/4/2015, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam; Hội người cao tuổi Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động để tham mưu, phối hợp và triển khai các nội dung hoạt động liên quan đến người cao tuổi. Hằng năm, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đều phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” với chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và người cao tuổi về mục đích ý nghĩa của Tháng hành động; đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

   Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tỉnh Hưng Yên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tỉnh phát triển bền vững. Trong đó công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được đặc biệt quan tâm. Hiện nay toàn tỉnh có trên 74 nghìn người từ 60 tuổi đến 80 tuổi được tỉnh trích ngân sách mua thẻ BHYT với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng/năm, đưa tỷ lệ NCT có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Trợ cấp hàng tháng cho trên 13 nghìn người từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi với kinh phí 28 tỷ đồng/năm. 100% NCT cô đơn, không nơi nương tựa được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội …

   Hướng tới Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã triển khai kế hoạch đến các cấp hội trong tỉnh, trọng tâm là tuyên truyền Luật người cao tuổi, các chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan đến người cao tuổi; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày Quốc tế người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi. Ngày Quốc tế người cao tuổi là dịp tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi bằng những việc làm thiết thực. Qua bao thế hệ, lớp lớp người cao tuổi Việt Nam đã đóng góp công sức, trí tuệ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hôm nay sẽ tạo động lực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho con cháu.

Phòng Dân số - TT&GDSK