Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp vật tư, văn phòng phẩm cho 16 Trạm Y tế xã thuộc TTYT Kim Động theo hình thức chỉ định

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung cấp vật tư, văn phòng phẩm cho 16 Trạm Y tế xã thuộc TTYT Kim Động theo hình thức chỉ định

/ckfinder/userfiles/files/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2045.pdf