Thông báo 05/TB-TTYT Về việc mời tham gia báo giá và cung cấp vật tư, văn phòng phẩm cho 16 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế Kim Động

Thông báo 05/TB-TTYT Về việc mời tham gia báo giá và cung cấp vật tư, văn phòng phẩm cho 16 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o(1).pdf