Công văn 208/CV-YTKĐ Về việc mời tham gia tư vấn lập cấu hình kỹ thuật, dự toán cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 của Trung tâm Y tế Kim Động

Công văn 208/CV-YTKĐ Về việc mời tham gia tư vấn lập cấu hình kỹ thuật, dự toán cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 của Trung tâm Y tế Kim Động

/ckfinder/userfiles/files/CV%20208.pdf