Công văn về việc mời nhà thầu về thương thảo hợp đồng Gói thầu mua sắm trang theites bị y tế phục vụ công tác chuyên môn, đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị

Công văn về việc mời nhà thầu về thương thảo hợp đồng Gói thầu mua sắm trang theites bị y tế phục vụ công tác chuyên môn, đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị

/ckfinder/userfiles/files/CV%20403.pdf